I 5

”För Sveriges ära, för Sveriges makt,
över berg, över dal, skallar Jämtlands jakt”

Valspråk, ur Esaias Tegnérs sång för Jämtlands fältjägare 1821.
vapen

Regementets vapen

I blått fält en gående älg av silver, angripen på ryggen av en lyftande falk, framifrån av en upprest hund, båda av guld; samtliga djur med röd beväring, därest sådan skall förekomma. Skölden lagd över två korslagda musköter av guld (TFG 770232). (källa: Heraldiska vapen – Armén)

Fältjägarmärket

Under en vinterfjällmarsch år 1954 skissade dåvarande regementsintendenten Olle Wibom ett förslag till ett ’fältjägarmärke.’ Det skulle vara broderat och motivet en rovfågel, fjäll och skog. Tecknaren Kalle Berglund utarbetade ett detaljförslag som föredrogs och vann regementschefens, överste Bouvengs, stora gillande. Märket fastställdes, tillverkades och salufördes vid marketenteriet.

När avgående regementschef, överste Bouveng, lät måla sin minnessköld valde han fältjägarmärkets motiv som ’vapen’ på sin sköld. År 1981 utfärdade Chefen för armén bestämmelser för bärande av tilläggstecken på uniform. Det redan existerande ’fältjägarmärket’ blev då regementets tilläggstecken. Det skulle bäras av allt befäl och alla värnpliktiga och vara anbringat på vänster överarm på fältuniform. Under årets lopp har vid nytillverkning designen ändrats i detaljer som den uppmärksamme kan se, varför det förekommer många varianter av märket.

Källa: Jämtlands Fältjägarregemente Band 1

Klicka på respektive bild för att förstora den.

Bilder på fältjägarmärket genom Olof Hedqvist från Uniformsdetaljer.